top of page

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je podnikatel, FOTOATELIÉR NX Studio s.r.o., IČ 45476721 se sídlem Nové Syrovice 147 PSČ 675 41, jako zhotovitel/poskytovatel díla nebo služeb (dále jen ,,zhotovitel“) a na straně druhé objednatel (dále jen ,,klient“).

Další informace o fotografování a natáčení jsou uvedeny na webových stránkách www.nxstudio.cz

Klientem se rozumí každá fyzická i právnická osoba, které vzniká povinnost zaplatit cenu díla a dílo od zhotovitele převzít. Klient potvrzením termínu fotografování potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání potvrzujícího emailu, zprávy na facebooku nebo sms zprávy.

II. Objednávka

Objednávkou se rozumí písemné potvrzení nabídky k uzavření smlouvy mezi zhotovitelem a klientem o poskytnutí služby, zhotovení díla.

Přesný termín, hodinu a druh fotografování/natáčení je klient povinen si domluvit v přiměřeně dlouhé době, před dnem, kdy fotografování zamýšlí, a to prostřednictvím facebookových stránek (https://www.facebook.com/fotomorbudejovice/) nebo emailu (fotonix@seznam.cz), případně telefonu (+ 420 721 454 689, 728 024 974).

Po vzájemné dohodě mezi stranami bude zhotovitelem určen pro klienta nejvhodnější volný termín fotografování/natáčení. Rezervaci termínu lze považovat za závaznou až po vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami, obdržení informací o focení/natáčení. Do této doby nelze termín považovat za rezervovaný.

III. Platba a záloha

Celková částka za fotografování je splatná v den fotografování/natáčení.

Jedná-li se o komerční zakázku, focení produktů, promo focení, kdy není předem stanovený počet upravených hotových fotografií, je splatnost celkové částky možno dohodnout s zhotovitelem odlišně.

U ateliérového a svatebního focení je termín  rezervovaný a zároveň závazný pro obě strany. Změna termínu ateliérového focení je možná, pokud ji strany minimálně sedm dnů před původně rezervovaným a stanoveným termínem focení oznámí straně druhé. V případě svatebního focení  minimálně 60 dnů před rezervovaným termínem, Pokud není možné, aby se klient z relevantního důvodu fotografování zúčastnil, je nutné, aby neprodleně fotografku kontaktoval a domluvil se na náhradním termínu. V případě, že se klient/objednatel nedostaví na focení v dohodnutém termínu a čase, bez omluvy, vzniká mu povinnost uhradit vzniklou škodu a zaplatit stornopoplatek 10% z ceny celkové objednané služby.
Zrušení dohodnutého termínu svatebního focení/natáčení lze bezplatně do 14 ti dnů od závazné rezervace termínu, nebo z velmi závažných důvodů př. nerealizování svatebního dne. V ostatních případech zhotovitel účtuje storno poplatek va výši 10% z celkové ceny dohodnuté služby.

IV. Výběr fotografií na retušování/úprava videa

Po fotografování zhotovitel zašle klientovi do pěti dnů zprávu, s výběrem fotografií k retušování.

Tyto fotografie jsou v malém rozlišení, opatřeny vodoznakem a podle zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon, je zakázáno tyto fotografie jakkoliv dále upravovat nebo používat bez písemného souhlasu fotografa.
Pořízené videozáznamy zhotovitel upraví dle vlastního autorského cítění. Pokud kient chce být přítomen při střihu videa je účtován poplatek 350 Kč za každou započatou hodinu přítomnosti ve střižně.
Dodatečné zásahy do upraveného videozáznamu jsou zpoplatněny dle náročnosti úprav.

V. Dodací lhůta

Dodací lhůta hotových vyretušovaných fotografií v elektronické podobě je nejpozději do 4 týdnů ode dne, kdy byl klientem doručen výběr fotografií k retuši.

Vyretušované fotografie dostane klient v elektronické podobě v plném rozlišení. 
Upravený videozáznam je klientovi předán v elektronické podobě a ve formátu, který si předem klient zvolí.

VI. Hotové fotografie, tisk

Všechny hotové vyretušované fotografie obdrží klient na svoji e-mailovou adresu v plné velikosti. Klientovi není poskytována možnost dodání neupravených fotografií, ani po domluvě.

Klient je povinen své případné připomínky k retuši, sdělit zhotoviteli neprodleně po tom, co si tyto prohlédnul, nejpozději však do tří dnů od doručení, a fotografce své připomínky sdělit ihned. K opožděným připomínkám, které budou fotografce sděleny, až po tom, co budou fotografie odeslány k tisku, nebude přihlédnuto. Klientovi tak zaniká nárok na změny těchto fotografií. Výběr těchto fotografií je závazný pro obě strany.

V případě reklamace, je přípustná pouze reklamace z důvodu tiskových chyb. Konkrétně barevné tečky, barevné pruhy přes fotografie aj.

Není přípustná reklamace z důvodu barevného provedení výsledných fotografií.

Po domluvě s zhotovitelem je možné klientovi poskytnout dotisk fotografií, tisk fotografií v jiném formátu, objednávka fotoobrazů aj.

VI. Retuš fotografií

Každá klientem vybraná fotografie projde základními úpravami, jako je ořez, vyvážení barev, úprava kontrastu, sytosti apod., při základní retuši se odstraňují různé vady pleti, modřiny, škrábance, lehce se retušuje pleť a lehce se upravují tělesné proporce.

Na přání klienta mohou být vyretušovány vrásky, více se vyhladí pleť, apod.

Veškerá přání na retušování (znaménka, pihy, barevné korekce pleti apod.) je nutné, aby klient PÍSEMNĚ OZNÁMIL fotografce již při výběru fotografií k úpravě. Po úpravě fotografií již nemá nárok na jakékoli změny fotografií.

VI b. tisk fotografií od klienta

Fotografie dodané klientem v elektronické podobě, musí mít dostatečné rozlišení pro požadovaný tisk. Digitální formát fotografie musí být přizpůsobený tištěnému formátu /základní formáty tištěných fotografií 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 15x20 cm, 18x24 cm, 20x30 cm, 30x40 cm, 30x45 cm, 2:3, 3:4 atd./ Atypické formáty musí být umístěny ve zvláštních složkách př čtverec, 16:9 a pod. při neodloučení těchto formátů do zvláštní složky může při tisku dojít k jejich ořezu dle zvolené výsledné velikosti fotografie.

 

VII. Náhrada škody

Klient je v plné výši odpovědný za škody jím způsobené na vybavení ateliéru a je povinen nahradit vzniklou škodu v její plné výši, a to v ceně nikoliv časové, ale v ceně nového vybavení.

Nedostaví-li se klient na focení v termínu a čase, který byl dohodnut, aniž by o tom písemně informoval zhotovitele, má zhotovitel nárok na náhradu újmy ve formě zaplacení 10% z plné částky, jež byla dohodnuta mezi stranami. Klient je povinen svoji neúčast oznámit minimálně týden (sedm dnů) před datem focení.

VIII. Použití fotografií a jejich archivace

Klient smí fotografie použít pouze pro osobní účely, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Klientovi je zakázáno fotku dále jakkoli upravovat.

Veškeré fotografie poskytnuté klientovi jsou nadále majetkem duševního vlastnictví zhotovitele a klient není oprávněn s nimi nakládat pro komerční účely, prodej třetím stranám, aniž by měl písemný souhlas zhotovitele.

Zhotovitel po dohodě s klientem může fotografie/video použít ke komerčnímu využití zhotovených. Zhotovitel má právo vytvořené fotografie využívat výlučně pro vlastní obchodní účely (web, články, propagační materiály, reklama, výstavní činnost, sociální sítě atp., není-li ve smlouvě stanoveno jinak a nevysloví-li klient nesouhlas formou písemného vyjádření). 

Zhotovitelem hotové fotografie zálohuje nejdéle po dobu třech měsíců od předání fotografií klientovi.

Klient má povinnost si fotografie zálohovat sám a nemá nárok po uplynutí třech měsíců od převzetí hotových fotografií na náhradu fotografií nebo opětovné zaslání.

IX. Reklamace

Reklamace na hotové fotografie musí být uplatněna písemnou formou, neprodleně po jejich převzetí a zjištění, nejdéle však 3 měsíce ode dne doručení hotových fotografií ke kontrole.

Za důvod reklamace nelze považovat klientovu nespokojenost se svým vzhledem. Během fotografování je ze strany zhotovitelem veden a instruován. V průběhu fotografování mu jsou poskytovány náhledy a obě strany se ujišťují o spokojenosti s fotografiemi.

Důvodem reklamace také není rozdílné vnímání barevnosti fotek, ořez fotografií, či představa zpracování fotek dle klienta, které je zcela odlišné od stylu fotografa. Klient má možnost se seznámit s tvorbou zhotovitele prostřednictvím všech výše uvedených cest a není z tohoto důvodu přípustná reklamace ze strany klienta týkající se odlišné představy o výsledku díla.

X. Ostatní informace

Jakékoliv změny ve smlouvě mohou být provedeny pouze písemnou formou, případně emailem a obě strany s těmito změnami musí být písemně obeznámeny a písemně uvést svůj souhlas.

Pokud není možné, aby se klient z relevantního důvodu fotografování zúčastnil, je nutné, aby neprodleně zhotovitele kontaktoval a domluvil se na náhradním termínu, viz. čl. IX.

Dostaví-li se klient na fotografování později, než byl stanovený čas, nemá nárok na náhradu. Tento ušlý čas se započítává do doby celého focení a není možné překročit časový úsek, který byl pro fotografování vyhrazen

Více informací, tipy co s sebou a jak se na fotografování připravit Vám ráda zašlu emailem po závazné rezervaci termínu

bottom of page